Τεχνολογία Blockchain: Ένα σημαντικό στοιχείο που αλλάζει τα πάντα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών πολλών, αν όχι όλων, ευρωπαϊκών χωρών. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος τους είναι κρίσιμος παγκοσμίως, αλλά ακόμη περισσότερο για την Ευρώπη. Το ποσοστό των ΜΜΕ είναι στο 99,8%, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ενώ η απασχόληση σε ΜΜΕ είναι πολύ υψηλή, στο 66,6% και σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ στην Κύπρο) αυτό αυξάνεται σε το 83,8% του συνόλου της απασχόλησης [1]. Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν εμπόδια στην είσοδο τους στις εμπορικές αγορές. Άλλες ΜΜΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διάφορους τομείς, όπως οι συναλλαγές, η αποθήκευση δεδομένων (αποθήκευση σε cloud), σε ταμειακές ροές κ.λπ., ενώ ζητήματα ασφάλειας όπως η προστασία των IP τους, οι ψηφιακές συναλλαγές, η ψηφιακή ταυτότητα κ.λπ. είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.

Παρόλο που η τεχνολογία blockchain συνδέεται συχνά με μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας αλλαγής της κατάστασης για τις ΜΜΕ. Το Blockchain μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και σημαντικά οφέλη για αυτές. Ο στόχος του έργου “BlockChain Technology for SMEs”(BCT4SMEs) είναι να επιταχύνει και να βοηθήσει στην υιοθέτηση του blockchain από τις ΜΜΕ μέσω: (i) της υποστήριξης των ατόμων που εργάζονται σε ΜΜΕ προκειμένου να  χρησιμοποιήσουν και ενσωματώσουν την τεχνολογία blockchain και (ii) της παροχής πληροφοριών στους διαχειριστές των ΜΜΕ προκειμένου να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που φέρνει η τεχνολογία, βελτιώνοντας έτσι τη θέση τους στον επιχειρηματικό χώρο. Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση τεχνολογίας Blockchain μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, να ξεφύγουν από τα εθνικά σύνορα και να φτάσουν σε περισσότερες αγορές. Οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό μάθημα σε Blockchain και θα αναπτύξουν ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, το Blockchain Implementation Assistant (BIA), το οποίο θα παρέχει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές. Αρχικά θα ελέγξει τη γνώση των ατόμων σχετικά με το blockchain και στη συνέχεια θα προτείνει τις κατάλληλες στρατηγικές.

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εργαλείου (BIA), το έργο στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

-Να βοηθήσει τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τη θέση τους στην οικονομία των επιχειρήσεων.

-Να προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών στις ΜΜΕ

-Να ενδυναμώσει τους διευθυντές / ιδιοκτήτες ΜΜΕ με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το blockchain προκειμένου να διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία.

-Να αναπτύξει στρατηγικές και δράσεις που παρουσιάζουν μια καινοτόμο προσέγγιση στην εκπαίδευση τεχνολογίας blockchain.

 

 

Πηγές: